Algemene Voorwaarden

  1. Algemeen

1.1    Dit zijn de algemene voorwaarden van Proeflokaal 1574 betrekking tot de Proeflokaal 1574 Cadeaukaart alsmede online aankopen van producten. Waar hierna Proeflokaal 1574 Cadeaukaart wordt genoemd, kan tevens Proeflokaal 1574 online aankopen gelezen worden indien van toepassing.

1.2    Met de aanschaf/het ontvangen van Proeflokaal 1574 Cadeaukaart geeft de koper/ontvanger ervan aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

  1. Definities

2.1    In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Proeflokaal 1574 Cadeaukaart: Door Proeflokaal 1574 uitgegeven Cadeaukaart waarvan het saldo als betaalmiddel kan worden gebruikt voor eten en drinken bij horecaondernemingen die zijn aangesloten bij/ handelen onder de naam Proeflokaal 1574

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Proeflokaal 1574 die van toepassing zijn op ieder gebruik van de Cadeaukaart.

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen koper van de Cadeaukaart en Proeflokaal 1574 die wordt aangegaan bij het kopen van de Proeflokaal 1574 Cadeaukaart.

Koper: De (natuurlijke) persoon die een Proeflokaal 1574 Cadeaukaart afneemt bij Proeflokaal 1574.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die een Proeflokaal 1574 Cadeaukaart onder zich heeft en/of deze gebruikt om te betalen bij Proeflokaal 1574 voor een beperkte, in deze Algemene Voorwaarden nader gespecificeerde, beperkte reeks producten en diensten.

Tegoed: Het bedrag op de Cadeaukaart waar de Koper recht op heeft na betaling van het verschuldigde bedrag voor de aanschaf van de Cadeaukaart bij Restaurant.

Saldo: Het resterende bedrag van het door Proeflokaal 1574 verstrekte tegoed dat op de Proeflokaal 1574 Cadeaukaart staat.

Producten + diensten: De Proeflokaal 1574 Cadeaukaart is slechts bedoeld als betaalmiddel voor een beperkte reeks goederen dan wel diensten, te weten: eten en drinken zowel on als offline . In het vervolg zal in deze Algemene Voorwaarden met “Producten” steeds uitsluitend worden gedoeld op eten en drinken.

  1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

3.1       Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen, overeenkomsten en overige relaties tussen Proeflokaal 1574 en Koper en/of Gebruiker zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.2       Het accepteren van een aanbieding en/of het aangaan van een overeenkomst of overige relatie met Proeflokaal 1574 houdt in dat de Koper en/of Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van de Cadeaukaart houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van de Proeflokaal 1574 Cadeaukaart zonder aanvaarding is niet mogelijk en/of toegestaan.

3.3    Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijden via de website www.restaurantblauw.nl in te zien.

3.4    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Proeflokaal 1574 bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Proeflokaal 1574 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5    Proeflokaal 1574 behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, zal Proeflokaal 1574 deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk plaatsen op de website www.restaurantblauw.nl. 3.6    De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn na publicatie op de website tevens van toepassing op het moment van publicatie reeds bestaande Koopovereenkomsten.

3.7    Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Proeflokaal 1574 het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

  1. Aanschaf van de Cadeaukaart

4.1       De Cadeaukaart kan slechts worden aangeschaft bij Proeflokaal 1574. De Cadeaubon kan (alleen) online aangeschaft worden op www.proeflokaal1574.nl .

4.2       Door de aanschaf van de Cadeaukaart bij Proeflokaal 1574 komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Koper en Proeflokaal 1574, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4.3       Door de aanschaf van de Cadeaukaart bij een partij anders dan Proeflokaal 1574 komt geen Koopovereenkomst tot stand tussen de koper ervan en Proeflokaal 1574. De koper van een Cadeaukaart bij een partij anders dan Proeflokaal 1574 kan derhalve geen rechten ontlenen aan de aanschaf van en/of het Saldo op de Cadeaukaart ten opzichte van Proeflokaal 1574.

4.4    Na aankoop van de Cadeaukaart valt het gebruik en de bewaring van de Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes onder volledige verantwoordelijk en risico van de Koper en/ of de Gebruiker.

4.5    De Gebruiker is verantwoordelijk voor het met zorgvuldigheid en discretie behandelen van de Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes bij het gebruik van de Cadeaukaart met het oog op fraudepreventie.

4.6    De Koper en/of Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van de Cadeaukaart te bewaren ter bewijs van het aangeschafte Tegoed op de Cadeaukaart. Proeflokaal 1574 accepteert de originele kassabon als enige bewijsmiddel voor de aanschaf van de Cadeaukaart.

4.7    Proeflokaal 1574 staat niet in voor de juistheid van via het internet aan de Koper en/of Gebruiker verstrekte informatie ten aanzien van de hoogte het Saldo op de Cadeaukaart en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.

4.8    Proeflokaal 1574 is geen enkel geval gehouden rente te verstrekken over het Tegoed en/of het Saldo op de Cadeaukaart aan de Koper en/of Gebruiker.

  1. Geldigheid van de Cadeaukaart

5.1    Het Tegoed en/of Saldo van de Cadeaukaart is, tenzij anders vermeld, door de Koper en/of Gebruiker te gebruiken gedurende 2 jaar na de datum van aanschaf van de Cadeaukaart door de Koper, daarbij inbegrepen de dag van aanschaf zelf. Na deze periode vervalt de geldigheid van de Cadeaukaart en het daarop aanwezige Saldo aan Proeflokaal 1574. Het op de Cadeaukaart aanwezige Saldo wordt niet aan de Koper en/of Gebruiker gerestitueerd en de Koper en/of Gebruiker kan op geen enkele manier meer aanspraak maken op het overgebleven Saldo op de Cadeaukaart.

6    Overdraagbaarheid van de Cadeaukaart

6.1    De Cadeaukaart is niet persoonsgebonden en door de Koper en/of Gebruiker slechts om niet overdraagbaar aan een derde, die na ontvangst wordt aangemerkt als de Gebruiker.

6.2    De Koper en/of Gebruiker die de Cadeaukaart om niet overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe Gebruiker op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

6.3    Door het aannemen van de Cadeaukaart van de Koper en/of Gebruiker stemt de nieuwe Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

6.4    De Cadeaukaart mag door Koper en/of Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proeflokaal 1574 niet anders dan om niet worden verschaft aan derden in uitoefening van bedrijf of beroep.

  1. Gebruik van de Cadeaukaart

7.1    De Gebruiker kan de Cadeaukaart slechts gebruiken als betaalmiddel voor het afnemen van Producten en Diensten van Acceptanten, dat wil zeggen uitsluitend eten en drinken bij Proeflokaal 1574 en op www.proeflokaal1574.nl

7.2    De Cadeaukaart is onder geen beding te besteden bij andere partijen.

7.3    De Cadeaukaart is onder geen beding te gebruiken als betaalmiddel voor het afnemen van producten of diensten anders dan eten en drinken.

7.4    De Cadeaukaart en/of het zich daarop bevindende Saldo zijn onder geen beding inwisselbaar voor (contant) geld.

8    Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of beschadiging van de Cadeaukaart

8.1    Proeflokaal 1574 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Cadeaukaart. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Cadeaukaart van de Koper en/of Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van het Tegoed en/of overgebleven Saldo van de Cadeaukaart plaats aan de Koper en/of Gebruiker.

8.2       Indien de Koper en/of Gebruiker misbruik maakt en/of fraudeert en/of een poging doet te frauderen met de Cadeaukaart, daaronder mede maar niet uitsluitend verstaan het proberen te verzilveren van de Cadeaukaart door falsificatie, de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal Proeflokaal 1574 de Koper en/of Gebruiker terstond het recht op gebruik van de Cadeaukaart ontzeggen en de Cadeaukaart blokkeren. Proeflokaal 1574 zal hiervan direct aangifte doen bij de aangewezen autoriteiten en behoudt zich het recht voor de door ontstane schade te verhalen op de Koper en/of Gebruiker. Het Saldo op de geblokkeerde Cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd aan de Koper en/of Gebruiker.

9       Rechten en verplichtingen van Proeflokaal 1574

9.1    Proeflokaal 1574 behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst intra-concern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

9.2    Proeflokaal 1574 heeft het recht, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.5 van deze Algemene Voorwaarden, maar nimmer de verplichting, op elk gewenst moment het Saldo van de Cadeaukaart terug te voldoen aan de Koper en/of Gebruiker.

9.3    Proeflokaal 1574 is gerechtigd om – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Cadeaukaart op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen.

9.4    Indien Proeflokaal 1574 de Cadeaukaart buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op de Cadeaukaart binnen een redelijke termijn aan de Koper restitueren.

10       Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1    Alle aansprakelijkheid van Proeflokaal 1574 voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Proeflokaal 1574 uitgegeven informatie – die de Koper en/of Gebruiker lijdt doordat Proeflokaal 1574 tekortschiet in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

10.2    De Koper en/of Gebruiker vrijwaart Proeflokaal 1574 dan wel enige derde(n) voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/ of voortvloeien uit de met Proeflokaal 1574 gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Proeflokaal 1574 in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

10.4    Proeflokaal 1574 is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.5    Proeflokaal 1574 streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Koper en/of de Gebruiker van de Cadeaukaart en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Koper en/ of de Gebruiker steeds te kunnen laten beschikken over het Tegoed en/of Saldo op de Cadeaukaart. Niettemin garandeert Proeflokaal 1574 niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Tegoed en/of Saldo kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Proeflokaal 1574 gelieerde) partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Proeflokaal 1574 beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk.

11       Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom

11.1    Alle rechten van intellectuele eigendom op de Cadeaukaart en aanverwante producten, waaronder verpakkingsmaterialen, gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites en website-content, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, en overigens alle documenten die verband houden of onderdeel zijn van de Proeflokaal 1574 Cadeaukaart, berusten uitsluitend bij Proeflokaal 1574 CV of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper en/of Gebruiker worden door Proeflokaal 1574 uitdrukkelijk verworpen.

11.3   Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in de meest recente en vingerende versie gepubliceerd op de website www.proeflokaal1574.nl.

12       Toepasselijk recht

12.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden

 

 

KLIK HIER VOOR ONZE

Algemene Voorwaarden